บ้านปง-ห้วยลาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี 2555

บ้านปง-ห้วยลาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี 2555

img_5814_resize

       ในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมากสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของ ประเทศ ในการช่วยให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี ในปัจจุบันพื้นที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยเพียงน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้พืชได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอตามที่พืชต้องการ อีกทั้งความผันแปรเนื่องจากฝนตกไม่พอเหมาะกับความต้องการ เป็นผลให้ผลผลิตที่ได้รับไม่ดีเท่าที่ควร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่ง น้ำมากกว่าโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทอื่น ทรงให้ความสำคัญในลักษณะ “น้ำคือชีวิต” ดังพระราชดำรัส ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ความตอนหนึ่งว่า

img_5814_resize

       “…หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ไม่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้…”

img_5800_resize

img_5789_resize

        อีกหนึ่งโครงการพระราชดำริ ที่ช่วยปวงประชาและเกษตรกรชาวสันกำแพงภาคมิใจในน้ำพระทัยของพระองค์ใน “โครงการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”  ที่ตั้ง หมู่ 8 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

img_5758_resize

img_5769_resize

        แต่เดิม “บ้านปงป่าลาน” มีพื้นที่เป็นป่าเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร ได้มีราษฎรจากบ้านเหล่าแม่ผาแหน หมู่ 6 ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่หมู่บ้านปงประมาณ 1,500 เมตร มาทำสวน ทำไร่ แผ้วถางป่าและได้พบปง (คือโคลนเหลวมีพื้นที่ประมาณ 2 งาน) อยู่ทางทิศตะวันออก มีน้ำไหลตลอดปี จึงเป็นที่มาของคำว่า “ปง” พอมาถึงพ.ศ .2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสำรวจพื้นที่จะสร้าง อ่างเก็บน้ำ มีพระราชดำรัสสร้างอ่างเก็บน้ำและพระราชทานนามว่า “ห้วยลาน” คำว่าลาน คือ ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เหมื่อนกับต้นตาล ออกลูกครั้งเดียว แล้วก็จะตาย ต้นลานที่มีอยู่ต้นน้ำครั้งสมัยโบราณจึงได้ชื่อว่า ลำน้ำห้วยลาน จึงทำให้ชื่อของหมู่บ้านมีคำว่าที่เรียก และเป็นที่ รู้จักของคนทั่วไป ที่ไม่เป็นทางการ คือ บ้านปงห้วยลาน ส่วนชื่อที่เป็นทางการจะเรียกว่า “บ้านปง” มาจนถึงปัจจุบัน ชุมชนมีอาชีพด้านการเกษตรและทำปุ๋ยอัดเม็ด ผลิตภัณฑ์หลายชนิด และรับจ้างทั่วไป

img_5807_resize

        พื้นที่ขุนเขาอ่างเก็บน้ำห้วยลาน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ในการทำเกษตร และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ อาทิ ภูเขาสูง (ดอยง้ม) มีอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดอยง้ม ท้าพิสูจน์ความสามารถ การปีนเขาเพื่อไปสักการะอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย และยังสามารถเป็นจุดชมวิว เมืองเชียงใหม่ และเมืองลำพูน เส้นทางยังเหมาะกับการปั่นจักรยานท่องเที่ยวอีกด้วย

 

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: Taino
Tags

Leave a Reply

Login

eighteen − seventeen =

Lost your password?