Review : รีวิว – “มาฆบูชา” เมื่อฉันมาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี)

 

Review by : หัวกุ้ง
Date : January 2016มาฆบูชาเมื่อฉันมาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี)

          “วันมาฆบูชา” หลายๆคนคงจะเลือกที่จะเข้าวัดเข้าบุญเวียนเทียนเพื่อขัดเกลาจิตใจ แต่วันนี้ผมอยากจะมานำเสนออีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะไม่แพ้กันในการเดินทางไปเพื่อทำให้จิตใจสงบ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน (รมณียสถานแห่งการเรียนรู้) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายครับ

571-0045-079

571-0045-131

          ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน เป็นรมณียสถานแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก ก่อตั้งโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ท่านว.วิรเมธี พระนักคิด นักเขียน นักเทศน์และนักพัฒนาสังคมชื่อดังของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 โดยมีแรงบันดาลใจในการก่อตั้ง เกิดจากความต้องการบูรณาการพุทธศาสนาจากภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริง (Engaged Buddism)

571-0045-024

571-0045-025

571-0045-001

          สภาพโดยทั่วไปของไร่เชิญตะวันคือ ร่มรื่นนอกด้วยแมกไม้ร่มรื่นในด้วยธรรมะ มีเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ด้านหน้าติดอ่างเก็บน้ำห้วยสัก ด้านหลังติดขุนเขาดอยปุย ป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

571-0045-083

571-0045-051

          ไร่เชิญตะวันมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาเรียนรู้พุทธศาสนาผ่านการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชื่นชมความงามของธรรมชาติตลอดทั้งปีเลยล่ะครับ

571-0045-080
571-0045-060

571-0045-056

          ไร่เชิญตะวัน แบ่งการบริหารงานออกเป็นสามส่วน คือ

          1.การศึกษา เผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลกผ่านการเทศน์ การสอน การบรรยายและผ่านพุทธศิลป์ สำหรับส่วนนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยผมขอแนะนำการท่องเที่ยวในไร่เชิญตะวันตามขั้นตอนดังนี้ครับ

          เริ่มต้นด้วยการเข้าพบพระอาจารย์ ท่านว.วิรเมธี พระนักคิด นักเขียน นักเทศน์และนักพัฒนาสังคมชื่อดังของประเทศไทย เพื่อรับศีลรับพรหรือข้อคิดดีๆเป็นสิริมงคลเสริมให้กับชีวิต

571-0045-132

          จากนั้นก็มาที่ หอสัตยาธิษฐาน ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากหลวงพ่อสมปรารถนาหรือพระพุทธเจ้า ซึ่งมีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะ แปลว่า “สมปรารถนา” เสร็จก็มาตีฆ้องให้ดังกังวานครับ

571-0045-098

571-0045-091

571-0045-096

571-0045-093

          ถัดจากนั้นก็แวะมาเดินชมผลงานศิลปะที่แฝงไว้ด้วยหลักธรรมคำสอน ณ หอศิลป์ ว.วิชรเมธี ที่นี่มีภาพวาดและงานประติมากรรมซึ่งศิลปินชื่อดังของเมืองไทยถวายให้สำหรับเป็นสื่อสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่เข้าชม

571-0045-127

571-0045-021

571-0045-018

571-0045-124

571-0045-125

          ชมความงามของศิลปะแล้วก็มาศึกษา ปริศนาธรรม ต่างๆ ซึ่งบริเวณนี้ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆอีกด้วย

          ตัวอย่างปริศนาธรรมที่น่าสนใจ

571-0045-005

ศิลปกรรม 4x3=12 (เป็นปริศนาแลนมาร์คแรกของไร่เชิญตะวัน)

          ศิลปกรรม 4×3=12 หมายถึง พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 3 รอบ (รอบที่ 1 ระดับความรู้ รอบที่ 2 ระดับการลงมือปฏิบัติ รอบที่ 3 ระดับการประจักษ์ผลแห่งการปฏิบัติ) 12 อาการ ในศิลปกรรมชิ้นนี้ตุง 4 ตัว หมายถึง อริยสัจ 4 ส่วนเสา 3 ต้น หมายถึง การตรัสรู้อริยสัจสี่ที่สมบูรณ์จะต้องครบสามรอบหรือสามขั้นตอน

          ส่วนหิน 5 ก้อนที่วางอยู่ในฐานสามเหลี่ยมนั้น หมายถึง อริยสัจ 5 เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในขันธ์ 5 คือ ร่างกายและจิตใจของเราแต่ละคน หินสีดำ หมายถึง ปุถุชน หินสีขาว หมายถึงอริยชนที่ฝึกตนจนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดแล้ว

571-0045-074

ปริศนาธรรม “เสาร์ 5”

          เสาร์ 5 หมายถึง ชีวิตประกอบด้วยขันธ์ 5 คือ รูป (ร่างกาย) เวทนา (ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์) สัญญา (ความจำได้หมายรู้) สังขาร (ความคิด) วิญญาณ (ความรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5) ขันธ์ทั้ง 5 นี้ตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ไม่เที่ยง ไม่ทน ไม่แท้ ดังนั้น เราจึงไม่ควรหลงผิดยึดติดขันธ์ ๕ ว่าเป็นตัวเรา ของเรา ตัวฉัน ของฉัน

571-0045-078

อิทัปปัจจยตาราม (สวนเซน)

          อิทัปปัจจยตา (ภาวะที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยแก่สิ่งนี้ หรือ ภาวะที่สิ่งต่างๆ ดำรงอยู่ในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้น) อิทัปปัจจยตา เป็นหลักสัจธรรมที่แสดงให้เห็นถึง “กระบวนการเกิดขึ้นของความทุกข์ในชีวิตของปัจเจกบุคคล” โดยพระพุทธองค์อธิบายว่า ทุกคร้ังที่เกิดความยึดติดถือมั่นในตัวตนขึ้นมาในจิตแต่ละครั้ง กิเลส 12 ชนิดจะทำงานร่วมกันดังหนึ่งเป็น “สายโซ่แห่งความสัมพันธ์” ที่เกิดดับอย่างรวดเร็วและหยั่งโยงถึงกันและกันอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำไหล กิเลส 12 ชนิดนั้นมีกระบวนการทำงานเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกัน ดังนี้

          1. เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี

          2. เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี

          3. เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี

          4. เพราะนามรูปเป็นปัจจัย อายตนะ 6 จึงมี

          5. เพราะอายตนะ 6 เป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี

          6. เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี

          7. เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี

          8. เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี

          9. เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี

          10. เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติ (ความเกิด) จึงมี

          11-12. เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี

          เหตุที่ใช้หิน 12 ก้อนเป็นสัญลักษณ์แทนกิเลส 12 ชนิด ก็เพราะเมื่อกิเลสเกิดข้ึนทำให้ชีวิตมีทุกข์หนัก หินจึงแทนความทุกข์หนักที่มนุษย์ต้องแบกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นเอง อนึ่ง หินสีดำ หมายถึง มนุษย์ปุถุชน หินสีครีม หมายถึง มนุษย์ที่หมั่นเจริญวิปัสสนากรรมฐานพากเพียรเรียนรู้ที่จะดับวงจรของกิเลส หินสีขาว หมายถึง พระอริยบุคคลที่บรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นอิสระจากกิเลสอย่างสิ้นเชิง

571-0045-052

อริยมรรคมีองค์ 8

          “หากความทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในโลกนี้ หนทางดับทุกข์ก็มีอยู่เช่นเดียวกัน ” หนทางดับทุกข์ที่ว่านั้น ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 อันประกอบด้วย

          1. สัมมาทิฐิ เห็นชอบ

          2. สัมมาสังกัปปะ คิดชอบ

          3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ

          4. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ

          5. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ

          6. สัมมาวายามะ เพียรชอบ

          7. สัมมาสติ ระลึกชอบ

          8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ

          องค์มรรคแต่ละข้อใช้ช่อฟ้าเป็นสัญลักษณ์ เพราะมรรคมีองค์ 8 จัดเป็นโลกุตรธรรม อันเป็นธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา

571-0045-003

ปิดท้ายด้วยถ่ายรูปกับอัจฉริยสามเณร

          อัจฉริยสามเณร เป็นประติมากรรมที่ใช้ประกอบในการสอนเรื่อง “การเจริญสติ” หมายถึง เมื่อเราเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ตามทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จะต้อง “มีสติ” อยู่เสมอ เพราะหากปฏิสัมพันธ์โดยปราศจากสติเมื่อไหร่ก็ตาม เมื่อนั้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้น การปิดตา ปิดหู ปิดปากของสามเณรน้อย ไม่ได้หมายความว่า จงปิดตา ปิดหู ปิดปาก หากแต่หมายถึง จงรู้จักดูอย่างมีสติ (deep looking) ฟังอย่างมีสติ (deep listening) พูดอย่างมีสติ (deep speaking) ส่วนการเปิดใจ หมายถึง การ “มีสติตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา” พร้อมเสมอสำหรับการเรียนรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจอย่างมีสติ รู้ตัวทั่วพร้อม ปริศนาธรรมนี้สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่า

          “สำรวมทางกาย        เป็นการดี

          สำรวมทางวาจา        เป็นการดี

          สำรวมทางใจ  เป็นการดี

          ภิกษุผู้สำรวมทุกทาง  ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

          2.จิตวิญญาณ เป็นส่วนของจิตใจและสมาธิภาวนาซึ่งก็คือศูนย์วิปัสสนา นั่นเอง โดยเปิดหลักสูตรสอนสมาธิภาวนาแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยมีหลักสูตรที่มีความหลากหลายให้เลือกตามความสนใจ

571-0045-072

571-0045-116

          กรณีผู้ที่สนใจต้องทำอย่างไร?

          โดยเฉลี่ยแล้วจะเปิดคอร์สเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งไม่ใช่คอร์สเปิดทั่วไป เป็นคอร์สขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆที่สนใจติดต่อขอให้จัดอบรมให้ เช่น อบรมเรื่องครู เป็นต้น ซึ่งหากมีจำนวนน้อยถึงจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาจอง ส่วนคอร์สที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น โดยระยะเวลาของแต่ละคอร์สอยู่ที่ประมาณ 3 วัน 2 คืน แต่ละครั้งรับจำนวนประมาณ 200 คน/ครั้ง หรือขึ้นอยู่กับหลักสูตรตามกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการเปิดคอร์สวิปัสสนาได้ทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค (www.raicherntawan.com, facebook.com/v.vajiramedhi)

571-0045-118

571-0045-026

เรือนนอนสำหรับผู้เข้าคอร์สวิปัสสนา

571-0045-106

เต๊นท์นอนสำหรับผู้เข้าคอร์สวิปัสสนา

          3.เศรษฐกิจ ส่งเสริมการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและจิตใจด้วยการเปิดสอนหลักสูตร “พุทธเศรษฐศาสตร์” ซึ่งก็คือ “พุทธเกษตร” หรือ “เกษตรอินทรีย์” แก่ผู้สนใจทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศตลอดทั้งปี ดำเนินงานโดยมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์

571-0045-114

571-0045-047

571-0045-048

          ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของไร่เชิญตะวันที่ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับเราชาวพุทธศาสนิกชนคนไทยสถานที่เพื่อศึกษาธรรมะ สงบจิตสงบใจ แถมถือเป็นการได้ท่องเที่ยวไปในตัวอีกด้วย และสุดท้ายนี้ผมขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศการตักบาตรและเวียนเทียน ณ ไร่เชิญตะวันในวันมาฆบูชามาฝาก ใครที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมพิธีแบบนี้ในวันสำคัญต่างๆได้ด้วยนะคร้าบบบ ^^

571-0045-043

571-0045-042

571-0045-041

571-0045-034

ตักบาตรตอนเช้า

571-0045-085

571-0045-062

571-0045-084

พิธีเวียนเทียนช่วงหัวค่ำ

 

Refer : สำนักงานกลาง ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (Cherntawan International Meditation Center)


 

DETAIL :

  • สถานที่ / Address  :  สำนักงานกลาง ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน
  • ที่ตั้ง / Location  :  217 หมู่ที่ 25 บ้านใหม่สันป่าเหียง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  • เบอร์โทร / Tel  :  08 7080 7779, 08 9893 2136, 08 1889 0010
  • เบอร์แฟกซ์ / Fax  :  N/A
  • อีเมลล์ / E-mail  :  N/A
  • เว็บไซต์ / Website  :  www.raicherntawan.com, facebook.com/v.vajiramedhi
  • เวลาเปิด-ปิด / Open-Closed  :  N/A
  • การเดินทาง / Directions  :  สามารถเดินทางได้สะดวกทางรถยนต์ส่วนตัวหรือแท็กซี่จากสนามบินก็ได้ ถ้าจาก อ.เมืองเชียงรายให้วิ่งถนนเส้น 1020 จนมาถึงตำบลห้วยสักแล้วเลี้ยวขวาเข้าทางย่อย (ปากทางมีหุ่นเณรน้อย ว.วชิรเมธีตัวใหญ่ เห็นได้ชัดเจน) วิ่งตามป้ายอย่างเดียวไม่มีหลง ถนนเป็นทาง 2 เลนแต่ลาดยางหมดแล้ว เข้าไปประมาณ 7 กิโลเมตรก็จะพบกับไร่เชิญตะวัน มีที่จอดรถสะดวกสบาย

Map :
19.762367, 99.876135

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: parn04072534
Tags

Leave a Reply

Login

9 − 4 =

Lost your password?