นราธิวาส (Narathiwat)

นราธิวาส


 

นราธิวาส 3

นราธิวาส 4

narathiwatตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปด่านพระเจดีย์สามองค์ 

          จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายู ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ประมาณ 1,149 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 4,475.43 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดปัตตานีในเขตอำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น และอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยและรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทิศใต้ติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดยะลาในเขตอำเภอบันนังสตา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด มีป่าพรุประมาณ 361,860 ไร่ ทางแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดทิวเขาสันกาลาคีรีซึ่งเป็นแนวกั้นพรมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะพื้นที่จะมีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำ 4 สาย คือ แม่น้ำบางนรา แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำตากใบ และแม่น้ำโก-ลก มีประชากรจำนวน 717,366 คน แยกเป็นชาย 356,229 คน หญิง 361,137 คน โดยจังหวัดนราธิวาสมีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการอุตสาหกรรมอยู่ที่อำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่และมีความเจริญกว่าตัวจังหวัดมาก

          ชาวจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำนา การเพาะปลูกพืชทางเศรษฐกิจ คือ ยางพารา ลองกอง เงาะ ทุเรียน เป็นต้น พืชที่สร้างชื่อเสียงของนราธิวาสคือ ลองกองบ้านซีโปตันหยงมัส มีรสชาดหวานนุ่มหอมอร่อยสามารถขายได้ราคาดี นอกจากการเกษตรแล้วบางส่วนก็ทำธุรกิขค้าขาย และทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน เป็นต้น

 

นราธิวาส 2

narathiwat-01

1. อำเภอเมืองนราธิวาส
2. อำเภอตากใบ
3. อำเภอบาเจาะ
4. อำเภอยี่งอ
5. อำเภอระแงะ
6. อำเภอรือเสาะ
7. อำเภอศรีสาคร

8. อำเภอแว้ง
9. อำเภอสุคิริน
10. อำเภอสุไหงโก-ลก
11. อำเภอสุไหงปาดี
12. อำเภอจะแนะ
13. อำเภอเจาะไอร้อง


 

Province number

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
0 7351 1 895

Province number-DOT

เทศบาลเมือง
0 7351 1048

Province number-DOT

ด่านศุลกากร
0 7361 2126

Province number-DOT

ตำรวจท่องเที่ยว
0 7361 2008

Province number-DOT

ตำรวจทางหลวง
0 7351 1476

Province number-DOT

ที่ทําการไปรษณีย์
0 7351 1093

Province number-DOT

ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว
0 7361 2136

Province number-DOT

สถานีขนส่งนราธิวาส
0 7351 1845

Province number-DOT

สถานีขนส่งสุไหงโก-ลก
0 7361 2045

Province number-DOT

สถานีตํารวจภูธร
0 73511 177, 0 7351 1414

Province number-DOT

สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก
0 7361 1162, 0 7361 4060

Province number-DOT

โรงพยาบาลเมืองนราธิวาส
0 7351 3480

Province number-DOT

 

Nothing found.

 

Nothing found.

 

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: nnbussa
Tags

Leave a Reply

Login

nineteen + five =

Lost your password?