นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat)

นครศรีธรรมราช


 

นครศรีธรรมราช 3

นครศรีธรรมราช 4

MJtPUL

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปพระธาตุเปล่งรัศมี ล้อมด้วย ๑๒ นักษัตร

          จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเนื้อที่ประมาณ 9,942,502 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยชายหาด ป่าชายเลน ตอนกลางของพื้นที่เป็นเทือกเขาทอดตัวยาวตามแนวเหนือใต้ โดยมียอดเขาหลวงเป็นยอดสูงสุด ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในแถบเทือกเขาทำให้เป็นแหล่งน้ำสำคัญ เกิดเป็นน้ำตกที่สวยงามมากมายกระจายไปแทบทุกอำเภอ

          นครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีความสําคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนา นครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมาไม่น้อยกว่า 1,800 ปีมาแล้ว หลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางเอกสารที่ปรากฏในขณะนี้ยืนยันได้ว่า นครศรีธรรมราชมีกําเนิดมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 7 เป็นอย่างน้อย มีการพบเครื่องหินที่มีตัวขวานยาวใหญ่ (บางคนเรียกว่าระนาดหิน) ที่อําเภอท่าศาลา ในยุคโลหะ ได้พบหลักฐานทางโบราณคดี คือ กลองมโหระทึกสําริด 2 ใบ ที่บ้านเกตุกาย ตําบลท่าเรือ อําเภอเมืองฯ และที่คลองคุดด้วน อําเภอฉวาง

          นครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่มีอดีตอันยาวนานมีวิวัฒนาการต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงถึงการดำรงอยู่ของชุมชนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สืบมาจนถึงปัจจุบัน ผ่านความเจริญรุ่งเรืองมาหลายยุคหลายสมัย ก่อเกิดเป็นศิลปวัฒนธรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมือง และชาวเมืองยังสืบทอดรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน

 

นครศรีธรรมราช 2

nakhonsithammarat-map

1. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2. อำเภอพรหมคีรี
3. อำเภอลานสกา
4. อำเภอฉวาง
5. อำเภอพิปูน
6. อำเภอเชียรใหญ่
7. อำเภอชะอวด
8. อำเภอท่าศาลา
9. อำเภอทุ่งสง
10. อำเภอนาบอน
11. อำเภอทุ่งใหญ่
12. อำเภอปากพนัง

13. อำเภอร่อนพิบูลย์
14. อำเภอสิชล
15. อำเภอขนอม
16. อำเภอหัวไทร
17. อำเภอบางขัน
18. อำเภอภำ้พรรณรา
19. อำเภอจุฬาภรณ์
20. อำเภอพระพรหม
21. อำเภอนบพิตำ
22. อำเภอช้างกลาง
23. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ


 

Province number

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
0 7534 1204, 0 7534 6172

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์จังหวัด
0 7534 1204, 0 7534 6172

Province number-DOT

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
0 7534 2880, 0 7534 5540 – 2

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธร นครศรีธรรมราช
0 7535 6026

Province number-DOT

สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง
0 7532 0727

Province number-DOT

โรงพยาบาลมหาราช
0 7534 3061, 0 7534 0250 – 3

Province number-DOT

โรงพยาบาลนครคริสเตียน
0 7535 6214

Province number-DOT

โรงพยาบาลนครินทร์
0 7531 2801 – 3

Province number-DOT

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
0 7534 1111

Province number-DOT

โรงพยาบาลเทศบาลฯ
0 7535 6438

Province number-DOT

ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช
0 7535 6135 – 6

Province number-DOT

 

 

 

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: nnbussa
Tags

Leave a Reply

Login

fifteen + nine =

Lost your password?